Fuvarozás, fuvarozási szerződés

Forduljon hozzám ügyvitelével!

Kapcsolat

Hívjon!

Írjon e-mailt!

A fuvarozási szerződés főként a Polgári Törvénykönyv szabályozza, de a részletszabályok sok más fuvarozással kapcsolatos törvényben, illetve kormányrendeletben található meg.

Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles.

Ide tartozik a közúti, a vasúti, a légi és a vízi úton történő fuvarozás egyaránt. Ezekre a klasszikus értelemben vett polgári jogon túl az egyes ágazatokra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályokat is alkalmazni kell.

Fuvarozás, fuvarozási szerződés

Fuvarozási szerződés jogszabályi háttere

Fuvarozási szerződés

Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles.

A fuvarlevél

(1) A fuvarozó a feladó utasítása esetén köteles

a) fuvarlevelet kiállítani és abból egy példányt a feladónak átadni; vagy

b) a küldemény átvételéről elismervényt adni.

(2) A fuvarozó által kiállított fuvarlevél az ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, valamint – a fuvarozó által a fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában – azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma a fuvarlevélben közölttel megegyezik, ha a fuvarlevelet a feladó és a fuvarozó is aláírta, és a fuvarlevél tartalmazza

a) a küldemény átvételének helyét és időpontját;

b) a feladó, a címzett és a fuvarozó nevét és címét;

c) a kiszolgáltatás helyét;

d) a küldemény megnevezését, csomagolási módját, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, darabszámát, jelét, számát, tömegét vagy más módon kifejezett mennyiségét.

(3) A fuvarozó által tett fenntartásnak minősül az is, ha a fuvarozó az ok megjelölésével azt jegyzi fel a fuvarlevélre, hogy a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatok ellenőrzése önhibáján kívül nem volt lehetséges.

Csomagolás; okmányok

(1) A feladó köteles

a) a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse;

b) a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni; és

c) a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni.

(2) Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelő, vagy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, a fuvarozó elállhat a szerződéstől.

(3) Ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, a fuvarozó köteles erről a körülményről a feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában a fuvarozó a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, a fuvarozó megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a szerződést felmondhatja.

(4) A fuvarozó köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni.

Veszélyes áru fuvarozása

Ha a küldemény veszélyes áru, a feladó köteles közölni a fuvarozóval az áru veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését és a veszély elkerüléséhez szükséges információkat. Ennek hiányában a fuvarozó az áru átvételét megtagadhatja.

A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása

(1) A fuvarozó köteles a fuvareszközt a szerződésben meghatározott időben és helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani, és a fuvarozást késedelem nélkül megkezdeni.

(2) A küldemény berakására a feladó köteles. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó költségére elvégezheti.

(3) A berakás és a kirakás körében a fuvarozót a küldemény elhelyezése tekintetében utasítási jog illeti meg.

A feladó elállási joga a fuvarozás megkezdése előtt

A feladó a szerződéstől a fuvarozás megkezdése előtt állhat el.

Fuvarozási akadály

(1) Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a fuvarozó köteles késedelem nélkül értesíteni a feladót és szükség esetén utasítást kérni.

(2) A feladó a fuvardíjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével gazdagodnék, vagy ha a fuvarozó bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Rendelkezési jog

(1) A feladót a küldemény kiszolgáltatásáig vagy amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti a küldeménnyel való rendelkezési jog.

(2) A fuvarozó a feladó fuvarozás megkezdését követően tett rendelkezésének teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha az a fuvarozás teljesítését terhesebbé tenné. Ha a feladó nem ad megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, a feladó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. A fuvarozó ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult.

(3) Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre

a) tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; vagy

b) a küldemény kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor.

(4) Ha a fuvarozó a küldeményt értékesíti vagy felhasználja, köteles erről a feladót értesíteni.

(5) A (2)-(4) bekezdést megfelelően alkalmazni kell, ha a fuvarozó a fuvarozás megkezdését követően a fuvarozás teljesítéséhez utasítást kér, és a feladó megfelelő időn belül nem ad utasítást, vagy a fuvarozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához köti, és a feladó ennek nem tesz eleget.

Értesítés a küldemény megérkezéséről

(1) A fuvarozó a küldemény megérkezéséről a címzettet késedelem nélkül köteles értesíteni. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni.

(2) A címzettnek az (1) bekezdés szerinti értesítés megérkezését megelőzően tett utasítását a fuvarozó annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a feladó utasításaival. A fuvarozó a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a fuvarozó kötelezettségét terhesebbé tenné. A fuvarozó megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelő biztosítékot.

Fuvardíj

(1) Ha a díjat a fuvarlevélbe bejegyzett adat alapján kell megállapítani, az ellenkező bizonyításáig a fuvarlevélbe bejegyzett adatot pontosnak és megfelelőnek kell tekinteni akkor is, ha a fuvarozó a fuvarlevélen olyan fenntartással élt, hogy az adatok ellenőrzésére nem volt módja.

(2) A küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén a fuvarozó fuvardíjra vagy annak arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a küldemény elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Törvényes zálogjog

A fuvarozót a fuvardíj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a fuvarozónak a feladóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

A fuvarozó felelőssége

(1) A fuvarozó felelősségét kizáró vagy korlátozó kikötés akkor is semmis, ha az a fuvarozó által súlyos gondatlansággal okozott károkra vonatkozik.

(2) Ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni. Ha nem állapítható meg, hogy a kár hol következett be, a fuvarozó felelősségére e fejezet rendelkezései irányadóak.

(3) Ha a feladó külföldi, a fuvarozó által fizetendő kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint a feladó államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg.

(4) A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a fuvarozó a fuvarozási határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvarozó köteles a feladót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a feladó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.

A feladó felelőssége

A feladó a fuvarozóval szemben felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

Az igények elévülése

A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja.

A vállalkozás szabályainak alkalmazása

E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a fuvarozási szerződésre a vállalkozási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Fuvarozás
fuvarozási szerződés

Hogyan jön létre a fuvarozási szerződés?

A fuvarozási szerződés – mint a szerződések túlnyomó része – a felek közös akaratával jön létre. Ez lehet szóban, írásban és akár ráutaló magatartás is. Ez utóbbi eset általában akkor jellemző, ha a feladónak és fuvarozónak kialakult gyakorlata van és példának okáért hétfőnként történik a csomagfelvétel és elszállítása a szokott helyre, a szokott ellenértékért.

Kik a fuvarozási szerződés alanyai? Kinek mihez van joga és mit köteles teljesíteni?

A fuvarozási szerződés két oldalán a feladó és fuvarozó áll.

A feladó:

A szerződés megrendelője, az a személy akinek az érdekében a fuvarozó eljár. A szerződés alapján köteles

 • a küldeményt átadni
 • a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse;
 • a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni;
 • a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni;
 • köteles közölni, ha a küldemény veszélyes áru és az áru veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, továbbá a veszély elkerüléséhez szükséges információkat;
 • a küldeményt a fuvarozó utasítása szerint berakodni; és
 • köteles a fuvardíjat megfizetni.

Mint minden szerződésnél a fuvarozási szerződésnél is a kötelezettségek jogokkal párosulnak. A feladónak joga van

 • a fuvarozási szerződés teljesítésére, tehát arra, hogy a fuvarozó a küldeményt a címzettnek épségben, a fuvarozási szerződés szerint átadja;
 • elállni a fuvarozási szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt arányos fuvarozási díj fizetése ellenében;
 • a küldeménnyel a címzett rendelkezése előtt rendelkezni, tehát a küldeményt eladhatja, megterhelheti a fuvarozás alatt, továbbá utasíthatja a fuvarozót, hogy ne az eredeti, hanem másik címzettnek adja át a küldeményt;

A fuvarozó:

A fuvarozó a fuvarozási szerződés vállalkozója, aki a fuvarozási szerződés szerint köteles:

 • az alkalmas fuvareszközt a fuvarozási szerződésben meghatározott helyen és időben kiállítani és a fuvarozást késedelem nélkül megkezdeni;
 • fuvarlevelet vagy átvételi elismervényt kiállítani;
 • a küldeményt a feladási helyről felvenni;
 • a küldemény berakodásáról a feladó költségére gondoskodni, ha a feladó a küldeményt nem rakodja be;
 • a kereskedelmi észszerűség szerint teljesíteni a fuvarozási szerződést;
 • jelezni a feladónak, ha a küldemény csomagolása nem megfelelő;
 • a küldemény kísérőokmányait rendeltetésüknek megfelelően felhasználni;
 • fuvarozási akadályról a feladót haladéktalanul értesíteni;
 • értesíteni a címzettet a küldemény érkezéséről;
 • köteles a fuvarozással a küldeményben okozott kárt a fuvarozási ágazat szabályai szerint;
 • csomagolás hiányosságairól a feladót haladéktalanul tájékoztatni

A fuvarozó jogosult:

 • a fuvardíjra;
 • arra a kárra, amely a küldemény csomagolásának hiányosságára vagy hibájára, illetve a kísérőokmányok hibájára vezethető vissza;
 • a csomagolás hiányossága miatt biztosítékra;
 • zálogjogra a küldeményen és okmányokon a lejárt fuvardíjak erejéig;

A nemzetközi fuvarozás

A nemzetközi fuvarozást különböző egyezmények is szabályozzák, amelyet a részes államok átvettek. Ezek az egyezmények akkor szabályozzák a fuvarozási szerződést, ha azt a feladó és a fuvarozó kikötötte. Ezek közül a fontosabbak az alábbiak:

 • CMNI – a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) kihirdetéséről szóló 2005. évi CXLI. törvény
 • COTIF – Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendeletet
 • CMR – a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletet
 • Montreali Egyezmény – Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény

A fuvarlevél

A küldemény legfontosabb kísérőokmánya, amelyet a fuvarozó állít ki és egy példányát a címzettnek átadja.

A fuvarlevél ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, valamint – a fuvarozó által a fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában – azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma a fuvarlevélben közölttel megegyezik.

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a fuvarlevélen feltüntetett tényeket a fuvarozó nem tudja ellenőrizni. Ilyen esetben a fuvarozónak ezt a tényt, mint fenntartást kell feltüntetnie a fuvarlevélen. Ha a fuvarozó nem fűz fenntartást a küldemény megnevezéséhez, csomagolási módjához, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelöléséhez, darabszámához, jeléhez, számához, tömegéhez vagy más módon kifejezett mennyiségéhez, akkor a fuvarlevélen feltüntetett adatok lesznek az irányadók vita esetén és a fuvarozónak kell bizonyítani ezeknek az ellenkezőjét.

Igényérvényesítés a fuvarozási szerződésben

Mint minden szerződésben, így a fuvarozási szerződésben is előfordul, hogy nem a vártaknak megfelelően alakul a felek együttműködése és vagy a fuvarozónak vagy a feladónak kára keletkezik, vagy csak a fuvarozó a fuvardíjat nem vagy nem teljes mértékben kapja meg.

Általában a feladót ért károk fordulnak elő. Ilyen esetben a küldemény sérül, részben vagy egészben elvész, a fuvarozó késedelmesen szállít.

Másik oldalról előfordul, hogy a küldemény vagy annak csomagolása okoz kárt a fuvareszközben vagy más küldeményekben.

Az ilyen esetekben a felek kárigényüket az adott ágazati szabályoknak megfelelő mértékben érvényesíthetik egymással szemben a szerződésszegéssel okozott károk szabályai szerint.

Több esetben előfordul, hogy a fuvarozó teljesítési segédet, alvállalkozót alkalmaz, akinek a hibájára vezethető vissza a kár. Ebben az esetben is a fuvarozó felel a kárért, azonban a feladónak jogában áll az alvállalkozóval szemben is fellépni.

A fuvarozási szerződésből eredő igények egy éven belül érvényesítendők, azonban a határidő számítása speciális. A kezdő időpont a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja.

Hívjon most!