Engedély nélküli vezetés
járművezetés eltiltás alatt

Forduljon hozzám ügyvitelével!

Kapcsolat

Hívjon!

Írjon e-mailt!

Elsőként azt kell elhatárolni, hogy miért vezetett jogosítvány nélkül. Ha azért, mert nem rendelkezik jogosítvánnyal, illetve az arra a járműkategóriára nem rendelkezik vezetői engedéllyel, amit vezetett, akkor az engedély nélküli vezetés szabálysértését valósítja meg. Ha pedig azért, mert egy korábbi szabálysértési eljárás eredménye miatt Önt a hatóság eltiltotta a járművezetéstől és az eltiltási idő még nem telt le, akkor Ön a járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekményét követte el.

engedély nélküli vezetés, jogosítvány nélküli vezetés, jogsi nélküli vezetés

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt - bűncselekmény

A Btk. 239/B. § szerint, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el.

Mikor tiltanak el valakit a járművezetéstől?

Mind a közlekedési szabálysértési eljárás, mind pedig a közlekedési bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás során intézkedésként Önt eltilthatják a járművezetéstől. Ez általában határozott időre történik, amely jellemzően enyhébb esetekben néhány hónaptól, súlyosabb esetekben néhány évig terjed. Kirívóan súlyos esetben Önt akár végleges hatállyal is eltilthatják a járművezetéstől. Ittas vezetés, cserbenhagyás esetén jellemzően 6 hónap és 1-2 év között, büntetőfékezés (közúti veszélyeztetés) megvalósítása, közúti baleset okozása esetén jellemzően 1 évtől 3 évig terjedő tartamra történik az eltiltás.

Miért bűncselekmény a járművezetés az eltiltás hatálya alatt?

A járművezetés az eltiltás hatálya alatt nem rég óta bűncselekmény, 2021. május 14-től hatályos. Ez azt is jelenti, hogy csak ezt követően megvalósított cselekmények minősülnek bűncselekményke. A jogalkotó a szabálysértési hatóság, illetve a büntetőbíróság által járművezetéstől eltiltottak engedély nélküli járművezetésének kívánt gátat szabni, mert az eddig szankcióknak nem volt kellő visszatartó ereje. A hatóságok hiába alkalmaztak eltiltást, annak megsértése esetén nem járt érte súlyos szankció, így az eltiltott sofőrök egy része továbbra is vezetett. A büntetés célja ezen elkövetői magatartás visszaszorítása.

Hogyan követhető el?

A járművezetéstől eltiltás bármely közlekedési ágazat – közúti, vasúti, légi, vízi – járműveivel való közlekedés tilalmát jelentheti. Az eltiltással érintett járművek körét a járművezetéstől eltiltást kimondó szabálysértési hatósági vagy büntetőbírósági határozat határozza meg. Lényeges továbbá az is, hogy egyes esetekben nem a teljes ágazat, például a közúti közlekedéstől járműeinek vezetésétől tiltják el az elkövetőt, hanem azon belül csak egy-egy járműkategóriától. Például az elkövető ittas járművezetés miatt került eltiltásra, de csak „B” járműkategóriába tartozó járművekre korlátozva, mert egyébként távolsági buszt vezetett. A teljes eltiltással a megélhetése került volna veszélybe ezért, a bíróság csak a szükséges mértéket és csak a szükséges kategóriára korlátozott eltiltást alkalmazta.

A járművezetéstől eltiltás intézkedést a Szabs. tv. határozza meg, mely szerint az eljárás alá vont személy a járművezetéstől eltiltható, illetve a Szabs. tv-ben meghatározott esetben az eljárás alá vontat el kell tiltani a járművezetéstől, ha a szabálysértést az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megsértésével követte el. A járművezetéstől eltiltás meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is vonatkozhat, míg a járművezetéstől eltiltás hatálya ez eltiltó döntés jogerőre emelkedésével kezdődik. A járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.

A járművezetéstől eltiltás érvényesülési körébe az a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást kimondó határozatában meghatározott járműkategória, illetve járműfajta tartozik, más járműkategória vagy járműfajta vezetése nem minősül bűncselekménynek. Tehát csak olyan járművek esetében kell számolni, amelyek vezetése engedélyhez kötött.

Az elkövetés ideje a járművezetéstől eltiltást kimondó szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kiszabott intézkedés tartamáig tart. Tehát ha járművezetésre jogosító engedélyt az intézkedő rendőr Öntől a helyszínen elvette, és ezt követően, de még az eltiltásról rendelkező döntés jogerőre emelkedése nem következett be, úgy Ön nem követheti el a járművezetés az eltiltás hatály alatt bűncselekményt.

A járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény csak szándékosan követhető el, az elkövetőnek tudomással kell bírnia arról, hogy a járművezetéstől jogerősen eltiltották. Tehát vagy jelen kell lennie, amikor az eltiltásról jogerős döntést hoz a hatóság, vagy arról hivatalos úton értesülnie kell. E nélkül védekezhet azzal, hogy nem ismerte a döntést tartalmát, így nem tudta, hogy a hatóság a járművezetéstől eltiltotta.

Eltiltás büntetőeljárás eredményeként

A jogalkotó a társadalomra veszélyességhez igazodva minősített esetként szabályozza, ha a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követik el.

A jogalkotó azonban itt pontatlan volt, mert nem csak a bűncselekmény elkövetése miatt szankcióként kiszabott eltiltás semmibe vételét rendeli súlyosabban, hanem azt a szabálysértést is, ami büntetőeljárásban került megállapításra és eltiltással szankcionálásra úgy, hogy a vádlottat egyébként a büntetőbíróság jogerősen felmentette. Az elévülési szabályok miatt ez az eset ritkán fordul elő.

Engedély nélküli vezetés - szabálysértés

A Szabs. tv. 176. § szerint, aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy annak vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, szabálysértést követ el.

Aki vasúti jármű, légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve a közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetését olyan személy részére átengedi, aki annak vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, szabálysértést követ el.

Ebben az esetben tehát a járművezető nincs eltiltva az adott jármű vezetésétől, csak nincs engedélye a jármű, illetve járműszerelvény vezetésére. Az engedély nélküli vezetés szabálysértés elzárással is büntethető.

Miért szabálysértés?

Az engedélyköteles járművezetés veszélyes üzemnek számít. Ezzel egyenes arányban ezeknek a járműveknek vezetésére jogosító engedély megszerzése szigorú feltételekhez van kötve, míg a vasúti, vízi vagy légi járművek vezetésére csak nagyon alapos felkészülés után lehet jogosultságot szerezni.

Közúton el lehet követni?

A szabálysértési tényállás az engedély nélküli járművezetést elsősorban a nem közúti járművek esetében tilalmazza. Gépi meghajtású közúti járművezetés esetében a szabálysértés megvalósul akkor, ha az elkövető olyan személynek engedi át a közúti jármű vezetését, akinek erre nincs engedélye és az elkövető ezt tudja. Az engedély nélküli vezetés szabálysértés szempontjából közömbös, hogy azért nincs engedélye, mert az arra jogosító feltételeknek nem felel meg, pl. a vizsgát nem tette le, vagy azért nincs engedélye a járművezetésre, mert vele szemben valamilyen hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazott és a vezetői engedélyét bevonta.

Hogyan követhető el?

  • Nem rendelkezik az előírt vezetői engedéllyel légi, vízi és vasúti jármű esetén az elkövető, gépi meghajtású közúti jármű esetén az a személy, akinek az elkövető a jármű vezetését átengedte.
  • Az adott járműkategóriára nem rendelkezik engedéllyel az elkövető, gépi meghajtású közúti jármű esetén az a személy, akinek az elkövető a jármű vezetését átengedte.
  • A járművezető vezetői engedélye szünetel és a járművezető ennek ellenére vezeti a járművet. Így kell megítélni azt a helyzetet is, ha a vezetői engedélyt a hatóság részére le kellett volna adni, de a járművezető ezt nem tette meg. Ha azonban eltiltás hatálya alatt vezet a járművezető, akkor nem szabálysértés, hanem a járművezetés az eltiltás hatálya alatt valósul meg.

Az átengedés csak szándékosan követhető el. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy az a személy, akinek a jármű vezetését át kívánja engedni nem rendelkezik a járműre nézve vezetői engedéllyel. A felelősség szempontjából lényegtelen, hogy a rendelkezésre bocsátás melyik fél kérésére vagy hogyan következett be. A KRESZ 4. § (2) bekezdés kategorikusan előírja, hogy a jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a járművezető nem engedheti át olyan személynek, aki a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg. A járművel rendelkező felelőssége nem objektív, hanem azon alapul, hogy tudott vagy legalábbis tudnia kellett – a tőle elvárható gondosság tanúsítása esetén – arról, hogy az elkövetőnek nincs érvényes hatósági engedélye. A járművel rendelkezni jogosult köteles meggyőződni arról, hogy a vezetést átvevő rendelkezik-e megfelelő hatósági engedéllyel, illetve, hogy az engedély az adott járműre érvényes-e. Nem bízhat például autóbusz vezetését olyan személyre, akiről nem tudja biztosan, hogy megvan a D kategóriás vizsgája. A felróhatóság arra épül, hogy kellő gondosság esetén felismerhette volna az engedély hiányát.

Szankcionálása

Az engedély nélküli vezetés szabálysértés elzárással is büntethető szabálysértés. Ezért az elkövetővel szemben szabálysértési elzárás is kiszabható. Továbbá az engedély nélküli járművezető szabálysértési őrizete is elrendelhető. Szankcióként legfeljebb 60 nap elzárás, 180 óra közérdekű munka vagy 300.000,- Ft összegű szabálysértési pénzbírság is kiszabható.

Amennyiben engedély nélküli vezetés miatt Önt szabálysértési eljárás alá vonják, úgy elrendelheti a rendőrség az Ön szabálysértési őrizetbe vételét. Ezért azt javaslom, hogy még az őrizetbevétel elrendelése előtt adjon meghatalmazást ügyvédnek, aki az Ön érdekeit képviselni tudja, ezáltal elkerülheti a szabálysértési őrizetbe vételt.

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés, így az engedély nélküli vezetés szabálysértés esetében  is az illetékes járásbíróságon indul eljárás az elkövetővel szemben. Az előbbi szankciókat a járásbíróság jogosult kiszabni.

jogosítvány nélküli vezetés, jogsi nélküli vezetés
Hívjon most!