ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésről

Dr. Csordás Levente egyéni ügyvéd (a továbbiakba: az „Adatkezelő”) az autosugyved.hu oldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve Dr. Csordás Levente egyéni ügyvéd
Székhely 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4.
Weboldal www.autosugyved.hu
Postacím 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4.
E-mail cím kapcsolat@autosugyved.hu

 

 

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő honlapján lehetőséget nyújt a közvetlen üzenetküldés formájában történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő az itt megadott személyes adatokat kezeli.

hozzájárulás név, e-mail cím, telefonszám visszavonásig

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: az Adatkezelő az adatokat a weboldal alkalmazása során rögzíti. Az érintett hozzájárulását az adatok megadásával, és ezt követően, a közvetlen kapcsolatfelvétellel adja meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségek alkalmazásával. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Név: Inclust Kft.
Székhely: 1054, Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.
Adószám: 14492327-2-41
Web: https://inclust.com/

 

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jogszabályban meghatározott esetben, hatósági megkeresésre továbbítja a hatáskörrel rendelkező szerv részére.

ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

 1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
 • személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
 • panasz benyújtásának jogáról,
 • arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.

Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

 1.    Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt megküldi az Adatkezelőnek, a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

 1.    Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
 • a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.
 1.    Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
 • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja az Adatkezelő.

 1.    Tiltakozás

Figyelemmel arra, hogy jelen honlap üzemeltetésével összefüggésben közhatalmi jogkör gyakorlása, illetve jogos érdek érvényesítése céljából adatkezelés nem történik, az érintetteket tiltakozáshoz való jog nem illeti meg.

 1.    Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az érintettnek vagy másnak az Adatkezelő kárt okozna, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

 1.    Adatkezelő megkeresése

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először az Adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén közölheti annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

 1.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 1.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Hívjon most!